Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi
Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.
Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki
şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:


S i t emi z d e k i w e b s a y f a l a r ı v e o n a b a ğ l ı t ü m s a y f a l a r
‘www.spacefood.com.tr’ adresindeki ‘Mars Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'
firmasına aittir ve onun tarafından işletilir. Sizler sitede sunulan tüm
hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki
hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı
olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve
hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi
okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı
olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.
İşbu sözleşme süresiz olmakla, taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak
ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi online veya yazılı
olarak kabul ettiklerinde/onayladıklarında bahsi geçen hak ve
yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep
edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ve taahhüt ederler.


1. SORUMLULUKLAR
1. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma
hakkını her zaman saklı tutar.
2. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında
yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
3. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya
da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik
herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler
nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve
cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
4. Kullanıcı, siteye üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi
dolayısıyla uğrayacağı zararlardan sadece kendisinin sorumlu
olacağını, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye
tarafından ihlali halinde, firmanın tek taraflı olarak herhangi bir ihbara
ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erdirebileceğini kabul
eder.
5. Firma tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine
yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek
için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol
(IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada
erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web
sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Kullanıcı, bu
bilgilerin toplanmasını kabul eder.
6. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya
iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını
zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen,
telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini,
paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi
sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona
erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden
etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse, mercilerle bu bilgileri
paylaşma hakkını saklı tutar.
7. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi
sorumluluğundadır.


2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım,
bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site
işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve
uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi
veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet
hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz,
kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir
kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Böyle bir
ihlal durumunda, kullanıcı, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan
dolayı firmadan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları
ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer
her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.


3. GİZLİ BİLGİ
3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere
açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon
numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya
yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak
anılacaktır.
3.2. Kullanıcı, tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama
faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin
sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik
bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile
paylaşmasına, kendisi veya iştiraklerine yönelik bu bağlamda elektronik
ileti almaya onay verdiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma
bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun
promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak
amacıyla kullanılabilecektir.
3.3. Kullanıcı, işbu sözleşme ile vermiş olduğu onayı, hiçbir gerekçe
açıklamaksızın iptal etmek hakkını sahiptir. İptal işlemini firma, derhal
işleme alıp, 3 (üç) işgünü içerisinde kullanıcıyı elektronik ileti almaktan
imtina eder.
3.4. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin
talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri
gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu
durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.


4. GARANTİ VERMEME:

İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ
AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN
SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU”
TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR
AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ
GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA
UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM
BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR
NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.


5. KAYIT VE GÜVENLİK
Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi
halde bu Sözleşme ihlal edi lmiş sayı lacak ve Kul lanıcı
bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden
kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik
i h l a l l e r i n d e n v e y a d o n a n ı m v e c i h a z l a r ı n z a r a r
görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.


6. MÜCBİR SEBEP
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar,
savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve
salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi
sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı
sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse,
taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar ’ın işbu
Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.


7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse,
sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.


8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını
kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı
tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın
sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya
devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.


9. TEBLİGAT
İ ş b u Sö z l e şme i l e i l g i l i t a r a fl a r a g ö n d e r i l e c e k o l a n t ü m
bildirimler, Firma’nın bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik
formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye
olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi
durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi
halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder


10. DELİL SÖZLEŞMESİ
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü
uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar
kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz
etmeyeceğini kabul eder


11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her
türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri
ve İcra Daireleri yetkilidir.